DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Specialundervisning

Ressourceteamet

Specialundervisningen koordineres af ressourceteamet.

Ressourceteamet består af en læsevejleder, en Adfærd, Kontakt og Trivselslærer (AKT), samt en speciallærer i matematik. Teamets rolle er at koordinere special- og ekstraundervisningen, varetage en del af specialundervisningen, hjælpe børn med personlige udfordringer samt være vejledere og sparringspartnere for de øvrige lærere indenfor følgende områder. Derudover er det ressourceteamets opgave at fordele støttetimer og finde frem til den bedst egnede støtteundervisning for det enkelte barn. Den faglige støtte tildeles som morgentimer og ligger udover den øvrige undervisning. Herved får børnene et fagligt løft, og de går ikke glip af den almindelige undervisning.

Ressourceteamet fungerer desuden som igangsættere af forskellige trivselstiltag på skolen. Det kan eksempelvis være udarbejdelse og vedligeholdelse af trivselsplan, trivsels-undersøgelser blandt børnene samt at finde foredragsholdere til oplæg omkring trivsel og læring.

Læseundervisning

Vejledning i materialer, undervisningsdifferentiering, tests og faglig læsning, både i forhold til enkelte børn med særlige læsevanskeligheder og i forhold til læseundervisning generelt, herunder vejledning af faglærere.

Matematikundervisning

Vejledning af kolleger mht. materialer, test og undervisningsaktiviteter i matematik. Endvidere eneundervisning (evt. hold med 3 børn) til de børn, som lærerne har indstillet til ressourceteamet.

 

Adfærd- kontakt og trivsel ( AKT)

AKT medarbejderen laver i samarbejde med skolens lærere, forebyggende socialt relateret arbejde, elevsamtaler og rådgiver lærerne om adfærd, trivsel og kommunikation.

Enkelte børns adfærd og trivsel

Vejledning og sparring i forhold til tiltag omkring enkelte børns trivsel. I samarbejde med barnets lærere og forældre udarbejdes en handleplan for tiltag i forhold til de vanskeligheder og udfordringer, barnet skal hjælpes med. Handleplanen indeholder fokusområder, mål og evaluering af de tiltag, der bliver sat i gang. 

 

Hjemmegruppedynamik

Vejledning og sparring i forhold til problematikker omkring hjemmegruppedynamik, som fx elevkonflikter, eksklusion, mobning mm. I samarbejde med hjemmegruppens lærere udarbejdes en handleplan for tiltag i forhold til den problematik, hjemmegruppen har. Handleplanen indeholder fokusområder, mål og evaluering af de tiltag, der bliver sat i gang. 

Børn med faglige og sociale udfordringer

 

På lilleskolen har vi også børn, der har behov for både faglig og social støtte.

Børn med behov for social støtte, vil få denne i hjemmegruppen enten med en støttelærer eller en støttepædagog. Der udarbejdes i samarbejde med ressourceteamet en handleplan for støtteindsatsen for det enkelte barn. Handleplanen evalueres løbende i samarbejde med hjemmegruppelæreren og forældrene til barnet.