DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Natur /Teknik

Formålet med undervisningen i faget natur og teknik på Den lille Skole er, at børnene opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv.

Undervisningen tager udgangspunkt i børnenes egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og eksperimenter og skal medvirke til at de opnår praktiske færdigheder. Desuden skal undervisningen styrke og fremme børnenes nysgerrighed og glæde ved at beskæftige sig med naturen og danne grundlag for deres ansvarlighed og engagement overfor natur og miljø.

I undervisningen udvikles børnenes viden om samspillet mellem mennesket og naturen og deres forståelse for bæredygtighed og handling.

Senere i skoleforløbet udvides undervisningen i natur/teknik således, at den skal lede frem imod at børnene tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til selv at formulere spørgsmål og fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser, oplevelser og undersøgelser.

Desuden skal børnene kunne gennemføre og beskrive undersøgelser og eksperimenter, anvende faglig læsning og herefter kunne formidle egne data- mundtligt og skriftligt med relevant fagsprog.

Natur og teknik eksisterer ikke som et selvstændigt fag på lilleskolen, men er en integreret del i hjemmegruppernes emneundervisning. I løbet af hvert skoleår arbejdes der i kortere eller længere perioder dybdegående med et naturfagligt emne. Sommetider tværfagligt med andre fag.

 

I de yngste hjemmegrupper kan emnerne fx være:

‘Krop og sanser’ samt at lære enkle regler om sundhed.

‘Vandhulsdyr’, der foretages ekskursioner til vandhuller eller naturværksted, hvor et vandhul udforskes, og dyrene herefter undersøges.

‘Vand’, kende til og eksperimentere med vands tre tilstandsformer: Flydende, is og damp

Kendskab til udvalgte dyr, kendskab til kategorierne vilde dyr/husdyr

‘Insekter’, kende til udvalgte insekter, deres levesteder og livsformer.

‘Årstider og vejret’ kende de forskellige årstider og kæde dem sammen med vigtige begivenheder i naturen samt undersøge enkle forhold vedrørende vejret, herunder temperatur og nedbør.

‘Havet’, kende til de almindeligste fiskearter i Danmark og deres levesteder.

Planeter og solsystemet

Kredsløb

Bæredygtighed, hvordan der kan tages hensyn til planter, dyr og natur.

 

I de ældste hjemmegrupper kan emnerne fx være:

Teknikemne: Børnene bygger varmluftsballoner. Efter fremlagt teori opstilles hypotese, som afprøves via forskellige forsøg med mængde og volumen. Der arbejdes med resultatbehandling ved analyse og mulige fejlkilder. På baggrund af resultaterne justeres parametrene og der konkluderes endeligt med udgangspunkt i de opstillede hypoteser.

Evolution: Hvordan er vi blevet til? Vi arbejder med evolutionens byggesten, klassifikation, konsekvenser og forandringer fra generation til generation herunder arvelighed og naturlig selektion. Børnene ser nærmere på de forskellige geografiske perioder, jordskælv, vulkaner og bjergkæder.

Miljø og bæredygtighed. Skolens forbrug og ressource undersøges, miljøavis, planteværksted/kompostbeholder samt børnenes husholdningsforbrug.

Affaldssortering, at lære at kunne sortere affald i forskellige fraktioner som organisk affald, glas, pap, papir, hårdt plastik, metal og kemikalieaffald.

Elektricitet: Lave et kredsløb og se nærmere på strømmens vej med batterier og el pærer.

Robotemne: Børnene eksperimenterer og opbygger en simpel konstruktion, der kan anvendes i praksis. De tegner/bygger egne modeller af forskellige typer af robotter/maskiner, der har til formål at gøre hverdagen lettere for os mennesker. Robotten får stemme via harddiscrecorder, og børnene skaber et miljø, den skal kunne overleve i. De etiske perspektiver og dilemmaer diskuteres i de muligheder robotteknologien medfører. Børnene laver mekaniske robotter i Robolab-værksted, hvor de bygger i Lego, hvorefter de på computeren programmerer den til at gøre noget bestemt. De kan også lave børsterobotter af en neglebørste påsat et batteri.