DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Anvendt demokrati

En af lilleskolens stærke hjørnesten er vores aktive børnedemokrati. Børnedemokratiet på lilleskolen har en struktur, hvor samtlige børn på skolen deltager hver uge. Ikke som i et repræsentativt demokrati, hvor de stærke børn ofte vælges. Hos os lærer alle børn, at det er en livsform at engagere sig i fællesskabet - også de børn, der ikke kommer fra familier med tradition for at organisere sig.

 

I dag italesættes demokrati fra forskellige positioner. Vores formål med demokratisk opdragelse er, at børnene kan forlade lilleskolen som hele mennesker, der tager aktivt del i - og forholder sig kritisk reflekterende - til sig selv og deres omverden.

Vi arbejder ud fra den demokratiopfattelse, at det er gennem samtale, at man opnår gensidig respekt og forståelse for hinandens problemer. Derved kan man i fællesskab finde frem til de bedste beslutninger for alle. Demokrati er ikke noget, man kan tage for givet. Demokratiet er en livsform, der skal tilegnes.

 

På lilleskolen lærer vi børnene at bruge demokratiet, ved at vi voksne sætter rammerne for børnenes indflydelse. Gennem reel indflydelse lærer de at være aktive på en måde, hvor det kan bruges til noget. Børnene lærer at tage stilling til fælles ting på skolen, de lærer at det kan gavne at gøre noget for fællesskabet, de lærer at demokrati kan tage tid, at demokrati handler om at se tingene fra flere sider og fælles finde frem til løsninger. De lærer at forberede et punkt til dagsordenen, at være ordstyrer, at skrive referat, at lytte til andre og selv sige noget i store forsamlinger.

 

Børneudvalg: Alle børn på skolen sidder i et udvalg én gang om ugen. Udvalgene er aldersintegrerede og der er en lærer tilknyttet hvert udvalg. I udvalgene er der mulighed for, at børnene kan få indflydelse på deres nære hverdag. Et af udvalgene er Biblioteksudvalget, hvor børnene holder orden på biblioteket, stiller forslag til bogindkøb samt præsenterer nye bøger for de andre børn på Plenum. Et andet udvalg, Fest og Fællesdage arrangerer fællesdage for hele skolen. Vi har for eksempel: Æbledag, juleafslutning, fastelavn og konditur.

I alle udvalg kan børnene komme med ændringsforslag eller nye ideer til deres skoleliv. Forslagene fremsættes på Plenum og tages videre i hjemmegrupperne eller på lærermødet til beslutning.

 

Plenum: Umiddelbart efter børneudvalgene går børnene til Plenum, vores fællesmøde for alle børn og lærere på skolen. Mødet indledes med en fællessang. Faste punkter: Referat fra sidste plenum, nyt fra udvalg, punkter fra hjemmegrupperne, ris og ros samt eventuelt. Børnene i 5. og 6. klasse er på skift referenter og dirigenter på mødet. 

 

Miniplenum

I de enkelte hjemmegrupper holdes der jævnligt miniplenum. Her tages ting op, som omhandler hjemmegruppens liv. Gode ideer til hele skolens bedste kan starte på et miniplenum og gå videre til Plenum eller til lærermødet. På miniplenum refererer børnene fra de udvalg, de sidder i.

Hjemmegruppemøde

Vi holder hjemmegruppemøder for at give børnene et forum, hvor de både kan sige svære ting til hinanden, give ros og invitere til leg. Møderne har udgangspunkt i Helle Højbys teori ”Ikke mere mobning”.