DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Sprog - fælles for engelsk, tysk, fransk

Formålet med sprogundervisningen på Den lille Skole i København er at give børnene kendskab til sproget og give dem lyst til og mod på at udtrykke sig såvel mundtligt som skriftligt, så de udvikler kommunikative færdigheder, de kan bruge til at udtrykke sig om nære og genkendelige emner. Undervisningen er bygget op omkring de fire færdigheder: Lytte, skrive, læse og tale.

 

I begynderundervisningen ligger fokus på, at børnene tilegner sig et ordforråd ved at lytte og tale. Gennem lege og rollespil vil børnene indøve “chunks”, som er faste ord og udtryk, der anvendes i det nye sprog. Ved hjælp af sange, rim og remser får børnene kendskab til sprogets naturlige rytme og intonation. Senere i skoleforløbet arbejder børnene med at udvikle deres ordforråd gennem læsning og fremstilling af andres og egne tekstproduktioner. Vi tilstræber, at undervisningen foregår i en tryg atmosfære, så børnene har mod på at forsøge sig med sproget og oplever, at det er naturligt og nødvendigt at lave fejl, når man skal udtrykke sig på et fremmed sprog.

 

Engelsk

På Den lille Skole i København har børnene engelsk fra 1. klasse.

Følgende er et eksempel på undervisning i tilegnelse af chunks og ordforråd samt træning af kommunikative færdigheder på mellemtrinnet:

Læreren viser et billede af en by med butikker og taler om, hvilke butikker børnene kender.

Brainstormen skrives op på tavlen. De fem bordgrupper vælger sig hver en butik. De producerer produkter til deres butik. Det kan eksempelvis være en grønthandler, en slikbutik, en tøjbutik eller en boghandler. De tegner og klipper ud og skriver navne på deres varer. Børnene introduceres for de  “chunks”, de skal bruge i en dialog. “Can I help you?”, “I would like a….” “Yes, please” “How much?”  Først ska børnene øve det, herefter skal de vise en dialog for hele hjemmegruppen og derefter kan rollespillet sættes i gang. Børnene går rundt hos hinanden og skiftevis køber og sælger deres varer på engelsk. Opgaven kan differentieres ved at bordgrupperne laver plakater, slogans og skilte til deres butikker.

 

Tysk

På lilleskolen har vi tysk i 5. og 6. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i emner som Farben, Tiere, Essen und Trinken, Deutsch und Dänisch og Das Jahr. I alle emnerne lægges der vægt på at lære på forskellige måder. Der er mange lytteøvelser, sange og lege.

En måde at starte undervisningen på er, at børnene står i en rundkreds og kaster en bold imellem sig. Vi starter med, at de lærer en sætning, som de spørger og svarer på ved at kaste bolden rundt. Jo længere på året, vi kommer, jo flere sætninger kan børnene, og de får lov til at veksle mellem de sætninger, de selv vil spørge deres kammerater om. De sætninger, som de lærer her kan være: Ich heisse Christian, wie heisst du? Ich bin 12 Jahre alt, wie alt bist du? Wie geht’s? Mir geht’s gut, danke. Meine lieblingsfarbe ist grün, welche lieblingsfarbe hast du? Meine handynummer ist 24568930, wie ist deine handynummer? 

Aktiviteter i emnet ”Tiere”:

Børnene ser og hører en sang på Youtube, der hedder ”Das kleine Küken piept”. Den handler om forskellige dyr, som laver forskellige lyde og bevægelser. Børnene skriver de dyrenavne ned, de har fået fat på.

Børnene deles i grupper og fordeler sig mellem en ”Leser” og en ”Schrieber”. Resten er ”Laufer”. Læseren læser en tekst op, som løberne skal formidle til skriveren. Til sidst sammenlignes teksterne med hinanden og med den oprindelige tekst.

Alle børn får et kort med et dyr på. De skal danse rundt blandt hinanden, og når musikken stopper råber de navnet på det dyr, de har i hånden. Man skal finde den, som har det samme kort som en selv. Man kan ændre legen ved, at børnene siger som dyret eller mimer det.

Børnene kan med de samme ordkort spille Memory med mennesker. To går uden for døren, og skal ved at pege på deres kammerater få stik. Når man bliver peget på imiterer man det dyr, man har på sit kort. Der må vendes to ”venner” af gangen og hvis de har det samme dyr, har man stik. Børnene lytter til en sang, der hedder Tierelied. Man taler i hjemmegruppen om, hvad den handler om og synger den sammen. Børnene arbejder herefter sammen i par og digter en ny strofe, som de også laver en tegning til. Læreren laver kuverter med billeder af de ni dyr, som børnene skal lære. Børnene deles i grupper og en løber over og tager et billede op af kuverten og mimer dyret. De andre skal gætte hvilket dyr, der er tale om.

Emnet afsluttes med en aktivitet, hvor der ligger billeder med dyr på gulvet med billedet nedad. Bagpå er der tal, og børnene slår med en terning i grupper. De vender billedet med det tal, de slår og skal nu danne en sætning med det dyr, de har slået. Fx Das ist ein Hund, Der Hund heisst Fido eller Mein Hund ist schwartz. Sætningen afleveres og godkendes af læreren, og grupperne slår videre. De lægger det tal, de slår til det forrige, og når de når til præcis 19 er spillet slut.

 

Fransk

Generelt foregår undervisningen i fransk ved, at vi starter med en lytteøvelse. Enten en sang eller en lille dialog. Børnene arbejder dernæst fx med emnet ”La Familie” i grupper, hvor de øver nye ord og udtryk samt udtale. Ofte skal der også skrives nye gloser i glosehæftet. Timen afrundes ved at børnene fremlægger for hinanden og vi i fællesskab repeterer, hvad vi har lært. Sprogsynet er kommunikativt og der er fokus på mundtlighed, derfor laver vi mange små dialoger og rollelege.

 

Et undervisningsforløb:

Dette er et undervisningsforløb over 6-8 lektioner med fokus på kultur. Der er her fokus på før-, under- og efterarbejde. Denne tilgang er med til at bevirke, at børnene fornemmer en progression og individuel udvikling indenfor den kulturelle dimension. 

Først: ​

Børnene arbejder med en artikel om sport på fransk ”Jouer de foot” (spille fodbold). Artiklen handler om at spille fodbold og indeholder en del transparente ord, dvs. ord der hedder det samme på henholdsvis fransk og dansk/engelsk. Hensigten med artiklen er, at børnene skal gætte sig til artiklens indhold samt blive bevidste om, at de har en masse til fælles med børn i andre lande.

Dernæst:

Børnene lytter til et postkort, læst højt af en pige fra Marokko. Derefter skal de gætte sig til indholdet i fællesskab.

Rollelæsning:

Børnene opdeles nu i grupper med henblik på rollelæsning af fire forskellige postkort fra forskellige lande. Indenfor gruppen får børnene forskellige roller; lytte, læse, gætte, skrive (A,B,C,D). Børnene skal først lytte til deres postkort. Herefter foregår processen således at A læser højt, B gætter sig til en oversættelse på dansk,  C gengiver tre ord som ligner det danske/engelske fx les bananes (bananer), fait du ski (står på ski). D skriver de tre ord ned, som C har sagt, og siger dem videre til de andre. 

​​Børnene arbejder dernæst videre med postkortene og skal nu i grupper, hvor alle A’erne mødes. Således er der én elev fra hvert ”postkort” til stede i gruppen. Børnene skal her lytte til hinandens postkort og fremlægge postkortenes handling og deres tre ord for hinanden.

​​Efterfølgende skal børnene tilbage og arbejde i deres gamle grupper. De skal arbejde med landet, som postkortet er sendt fra fx Marokko el. Belgien. De skal forberede en fremlæggelse af landet på dansk, samt undersøge hvilke lighedspunkter der er mellem vores kultur og fx den marokkanske.

​​Derefter skal børnene arbejde med at oversætte deres fremlæggelse til fransk, så godt de kan.

Som afslutning skal børnene arbejde med at lave individuelle postkort. De færdige postkort puttes i en postkasse i hjemmegruppen og henover den næste periode trækker de, på skift, hinandens postkort og læser dem højt for hjemmegruppen og gætter sig til indholdet.