DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Dansk

Formålet med undervisningen i dansk er at fremme børnenes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse.

I den mundtlige del af danskfaget kan børnene udtrykke deres følelser, tanker, fantasi og holdninger. Her lærer de at fremføre deres synspunkter og at argumentere for dem. Samtidig lærer de at lytte til og at respektere andres meninger.

 

Børnestavning

I begynderundervisningen fokuserer vi på leg med sproget og dets lyde, ved bl.a. at arbejde med rim og remser og at koble bogstavlyd og bogstavsymbol. Vi skriver os ind i læsningen ved hjælp af børnestavning. Børnene finder de lyde, de kan høre i et ord, som de vil skrive fx. kan ordet “mappen” af børnene staves: MABN, fordi det er de lyde, børnene kan høre.

Vi prioriterer, at børnene bliver gode til og glade for at læse, og at de får mange læseoplevelser samt lærer at analysere, forstå og forholde sig til indholdet af forskellige tekster og genrer. I de større hjemmegrupper har vi derudover fokus på at læsningen konsolideres, automatiseres og at læsetempoet øges. I den skriftlige del udvikles børnenes skrivelyst og –evne. Gennem leg og kreativt arbejde med sproget, lærer de at formulere sig og at udtrykke sig skriftligt.

Børnene arbejder med deres skriftlige udtryk ved at digte og skrive historier og lave andre skriftlige fremstillinger, også som hjemmearbejde i de store hjemmegrupper. De skriver referater fra miniplenum og plenum. Desuden lærer børnene at udtrykke sig i ikke-fiktive tekster på plancher, power points, i fagtekster og i rapporter fra erhvervspraktik.

Vi ser skrivningen som en eksperimenterende og skabende proces, hvor det er budskabet fra barnet, der er det vigtige og ikke den korrekte stavning, der er fokus på i begyndelsen. Senere introduceres grammatik, tegnsætning og de formelle staveregler.

Vi arbejder overvejende emneorienteret i tværfaglige forløb. Vi bruger letlæsningsbøger, fagbøger og skønlitteratur og arbejdshæfter til træning af fx stavning eller håndskrift.

I emnerne arbejder vi med børnenes egne tekster, skrevet på baggrund af egne eller gruppens oplevelser og erfaring. I dette arbejde tilgodeses børnenes sproglige udvikling, og de bliver bevidste om skrivesprogets muligheder.

Ved at arbejde selvstændigt i emner får børnene mulighed for at lære om kilder, kildekritik, og om hvordan man skaffer sig oplysninger. I denne fase bruger vi de lokale biblioteker og fakta søgning på internettet, i aviser, tidsskrifter og diverse opslagsbøger samt ved besøg og forespørgsler ude i ”Den store Verden”.

I disse emner lærer børnene om fagtekstens opbygning. I de yngste hjemmegrupper på skolen ved at imitere fagtekstens opbygning i underemner. Samt at være præcise i fakta gengivelse. I de ældste hjemmegrupper udvikles den faglige læsning ved at børnene lærer om læsestrategier og at være aktive i forhold til teksten før, under og efter læsning

En meget vigtig del af danskarbejdet lige fra børnene starter i skolen er at formidle. Børnene lærer at videregive deres erfaringer, viden og oplevelser fra emnerne til andre i tale, skrift, billeder, powerpoint og teater eller ved foredrag. Det kan foregå i små grupper, for hele hjemmegruppen, for forældrene eller for hele skolen. Det at børnenes tekster har en kommunikativ værdi i sig selv, styrker deres motivation og skrivelyst.

På mellemtrinnet kan børnene selv læse længere tekster. Læseforståelsen udvikles stadig ved at stille spørgsmål til teksten. Personkarakteristik øves eksempelvis ved at være en person fra teksten som kommer i ”den varme stol”. Man skal forestille sig, man er en person fra teksten og hjemmegruppen kan spørge personen om alt. Hvis du er ”Drengen med sølvhjelmen”: ”Hvordan ser din lillesøsters vinger ud?”, ”Var du bange ude i skoven?”. Man kan også ”skygge en person” og skrive alt det, man kan finde om en person. Det er velegnet til bipersoner.

 

Et eksempel om læsning og skrivning i dansk på mellemtrinnet:

Forfatterskabslæsning om Astrid Lindgren.

Der arbejdes med novellesamlingen ”Søndeneng”. Alle historierne har samme begyndelse: Dengang i fattigdommens dage…

Højtlæsning og individuel læsning

Der læses højt, og vi bruger litteratursamtalens fire spørgsmål til at blive klogere på novellernes fælles træk. Passager læses individuelt med fokus på at finde tillægsord.

Individuel genlæsning. Læsehastigheden øges ved at læse samme tekst flere gange, eventuelt som rollelæsning. I en gruppe skiftes man til at være en bestemt person fra historien.

Samtaler:

I hjemmegruppen, i grupper og parvis. Vi tegner personerne fra ”Suser min Lind synger min nattergal” og giver dem talebobler, med citater fra historien. Vi skiftes til at være dem i ”den varme stol”

Skriv opgaven: ” En dag som Malin”

Skriv om en dag som Malin, hvor hun går rundt med fattighusets kommandus. Brug tillægsord som dem vi fandt, da vi læste andre noveller, til at vise hvad Malin ser og føler. Fattiglemmerne skal også nævnes i teksten.

Dette kalder vi meddigtning. Vi laver ikke om på historien, vi digter med og lægger til. Det træner læsekompetencen - det man kalder ”at kunne læse mellem linjerne”, ved at digte ”mellem linjerne”.